Katılım / Kayıt
This design comes with a matching 404 page for users who reach an unrecognized site url. Below is a screenshot of that link or you can see it live here.

Shape5 Vertex uses articles to display a 404 page rather than a hard coded php file that's hard to modify, like many other designs do. This means you can modify the look or wording of the page very easy without having to modify a file, and it keeps all of your site navigation in tact for ease of use for your site viewers since it uses the template and not an external file. It's as simple as editing an article through the CMS to make any desired changes, or simply leave it as shown! Our site shapers come pre-packaged with the custom 404 page article. If you are setting up a brand new site without a site shaper the easy follow instructions are below the screenshot on this page.Setup Instructions

  • These instructions are for non site shaper installs. If you're installing with a shaper just make sure to leave the article titled "404 Error Page" published and you're done!
  • If you are installing a fresh installation with no sample data simply create an article and make sure it's titled "404 Error Page". It must be given this name for the Vertex framework to identify the page needed to be used.
  • You can put any content that you want on this new article, or we've provided the code used on this demo below.
  • Save the article to any category, just make sure it's published.
  • That's it, you're done! The site will now redirect to this article when ever an unrecognized url is detected.


The Code Used For This Demo

<div id="wrap_404">
<h3 class="title_404">404</h3>
<span class="line_1_404">Oops, sorry we can't find that page!</span>
<br />
<span class="line_2_404">Either something went wrong or the page doesn't exist anymore.</span>
<br />
<a href="" class="readon">Home Page</a>
</div>
Çalıştayın amacı, nitel yöntem konusunda kavramsal ve görgül bilgi açısından belli bir düzeye ulaşmış ancak hala kendini geliştirme ihtiyacı duyan araştırmacıların bir araya geldiği, bilgilerini ve tecrübelerini paylaştığı, birlikte öğrendiği bir süreci inşa etmektir. Bu sayede nitel araştırmalara ilişkin Türkiye bağlamına özgü sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin sunulması, nitel yöntem kullanılarak üretilen makalelerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Nihai olarak ise bu makalelerin uluslararası saygın dergilerde yayın sürecine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Nitel araştırmanın birbiriyle ilişkili olan bileşenlerden (tasarım, veri toplama, analiz, güven-vericilik gibi) oluştuğu göz önünde bulundurulduğunda, nitel yöntem kullanarak yürüttükleri makalelerinde bu bileşenlerden herhangi birisi için geliştirme talebinde bulunan araştırmacılar bu çalıştayın hedef kitlesini oluşturmaktadır. Merkezinde yönetim ve örgüt çalışmaları olmak ile birlikte ilgili diğer sosyal bilim (sosyoloji, ekonomi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, işletme ve felsefe vb. gibi) disiplinlerindeki araştırmaların yöntemsel ve görgül sorunları hakkında bilgi paylaşımını artırmanın amaçlandığı bu çalıştaya, sürmekte olan çalışmalarını geliştirmeyi düşünen araştırmacılar davetlidir.
Çalıştay 14-15 Ekim 2022 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Katılımcılardan katılım ücreti talep edilmeyecektir.
Çalıştayın amacı, nitel yöntem ile ilgilenen araştırmacıların bir araya geldikleri, bilgilerini ve tecrübelerini paylaştıkları, “birlikte öğrendikleri” bir süreci inşa etmektir. Bu anlamda, tecrübeli hocalarımızın deneyimlerinden de yararlanarak, "özellikle" genç araştırmacıların nitel araştırma ile ilgili hem kavramsal hem de pratiğe ilişkin bilgi birikimini bir araya gelerek paylaştıkları ve tartıştıkları bir atmosferi sağlamayı amaçlıyoruz. Çalıştayın kurgusu da bu doğrultuda oluşturulmuştur.
Çalıştay iki günden oluşmaktadır. Çalıştayın ilk günü, interaktifliği içinde barındıracak şekilde eğitim ve bilgi-tecrübe paylaşımı odaklı toplu oturumlar şeklinde tasarlanmıştır. İkinci gün ise kabul edilen bildirilerin her biri için oluşturulan eşanlı yuvarlak masalarda katılımcıların katılmak istedikleri ilgili bildiriyi önceden okudukları ve geribildirim sundukları daha özel tartışmaların yapıldığı oturumlar şeklinde tasarlanmıştır. Her yıl çalıştayın bir ana teması belirlenir ve bu tema sadece ilk günkü "eğitim ve bilgi-tecrübe paylaşımı odaklı" olarak gerçekleştirilecek olan toplu oturumların çerçevesini oluşturmaktadır. Ancak belirlenen tema ikinci gün yuvarlak masa tartışmalarına konu olacak bildiriler için bir kısıt oluşturmamaktadır; herhangi bir desen ile yürütülmüş tüm nitel çalışmalar çalıştayın kapsamına dâhildir.
Çalıştaya bildirileri ile katılmak isteyen araştırmacıların “Online Bildiri Yükleme Sistemi” üzerinden “tam metin gönderim son tarihine” kadar çalışmalarını yüklemeleri gerekmektedir. Gönderilecek metinlerin a) araştırma sorusu, b) araştırmanın amacı ve arka planı, c) veri kaynakları, d) veri toplama ve analiz yöntemi ve e) araştırma tamamlandıysa temel bulguları ile ilgili bilgileri içermesi gerekmektedir.
Gönderilecek dosya i) bildiri başlığı, yazarın adı-soyadı, çalıştığı kurumu, adresi, e-posta adresini içeren kapak sayfası, ii) bildiri (tam) metni, iii) çalıştaydan yöntemsel olarak almak istenilen katkı ve iv) kaynakça olmak üzere dört bölümden oluşmalıdır. Bildiri metinlerinin kaynakça hariç 5000-6000 kelime uzunluğunda olması beklenmektedir. Genişletilmiş özetlere bildiri sahibinin nitel yöntemin hangi yönüne dair geri bildirim ve katkı almak istediklerini belirtmeleri, çalıştay oturumlarında tartışmaları yönlendirmesi açısından önemlidir.
Bildiri metinleri Türkçe veya İngilizce hazırlanabilir, ancak sunum ve tartışmalar Türkçe yapılacaktır. Bildirilerin yazım, metin içi alıntı ve kaynakça düzeninde American Psychological Association (APA) 7. Sürümü benimsenmelidir.

Alt Kategoriler

Abone Ol

E-posta listesine kaydolarak
çalıştay hakkında bilgilendirmelere dahil olun.